Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SET Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อ ยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในภาคตลาดทุนร่วมกันมีส่วนพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 8 ประเภทรางวัล ได้แก่

  1. Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Award
  2. Best Company Performance Awards
  3. Best REIT Performance Awards
  4. Best Investor Relations Awards
  5. Best Innovative Company Awards
  6. Deal of the Year Awards
  7. Best Securities Company Awards
  8. Best Asset Management Company Awards

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

  1. Sustainability Awards
  2. Supply Chain Management Awards (New)


นอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence

Leave a comment