Skip to content Skip to footer

วารสารการเงินธนาคาร จับมือพันธมิตรส่งมอบโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน” แก่โรงเรียนชลประทานผาแตก จ.เชียงใหม่

วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน แห่งที่ 12 จ.เชียงใหม่” ให้แก่ โรงเรียนชลประทานผาแตก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา และสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะทำแปลงเกษตรปลูกผัก เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นรากฐานของสังคมที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)    คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณกวิน วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยมี คุณวัลลภ ภูจอมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 คุณณฐอร อินต่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ