ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน Online

ข้อแนะนำ

  • โปรดอ่านข้อความให้ระเอียด ก่อนจะกรอกข้อความในใบสมัคร
  • กรอกใบสมัครด้วยตัวอักษร บรรจง และโดยละเอียด ช่องใดที่ไม่ต้องการให้ขีด (-) ลงในช่องว่าง
  • หากปรากฏว่า มีข้อความในใบสมัครไม่เป็นความจริง บริษัทฯ จะถือเป็นหลักฐานในการพิจารณาเลิกจ้าง
  • โดยไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
  • ถ้าเคยผ่านงานมาแล้วต้องมี ใบรับรองการผ่านงานมาด้วย

กรอกใบสมัครออนไลน์

โปรดกรอก ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

ส่วนแรก

File Jpg ขนาดไม่เกิน 120 Kb

ไฟล์ WORD/PDF ขนาดไม่เกิน 25mb


ปี

ระดับ ประถม
ระดับ มัธยม
ระดับ อาชีวะ
ระดับ อุดมศึกษา
ระดับ อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ (สถานศึกษาที่ 2)

เข้าใจ

พูด

เขียน

อ่าน

เข้าใจ

พูด

เขียน

อ่าน

เข้าใจ

พูด

เขียน

อ่าน

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทฯ จะสอบประวัติการทำงานของท่าน

9.1 ท่านเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่อหรือไม่

9.2 ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่

9.3 ในรอบ 1 ปี ก่อนวันสมัครท่านเคยป่วยเป็นโรคใดหรือไม่

10.1 ท่านสมัครงานในบริษัทฯ นี้เป็นครั้งแรกใช่หรือไม่

10.2 ท่านสามารถออกต่างจังหวัดได้หรือไม่

10.3 ท่านมีญาติพี่น้อง หรือเพื่อนในบริษัทฯ นี้หรือไม่

10.4 หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ้างเข้าทำงาน ท่านสามารถเข้าปฏิบัติงานภายใน

วัน

10.5 ท่านเคยถูกจำคุกหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอายาหรือไม่

10.6 ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมใด

10.7 ใครเป็นผู้แนะนำให้ท่านมาสมัครงานที่บริษัท/ท่านได้รับข่าวสารรับสมัครงานจากสื่อใด *

10.8 โปรดแสดงความคิดเห็น เพราะเหตุใดท่านจึงสมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ *
คน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกไว้ข้างต้นทั้งหมดเป็นความเป็นจริงและถูกต้องทุกประการ

Type the characters you see in the picture below

Not readable? Change text.