สืบทอดธุรกิจครอบครัว

เพราะความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว ไม่ได้มาจากความ บังเอิญ หรือ โชคช่วย

 

จำนวน :
เล่ม 295 บาท ราคา 100 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

ช่วยจัดระบบความคิดให้กับเจ้าของธุรกิจ ครอบครัวและทายาทที่ กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากปัจจัย
 
ทั้งด้าน ครอบครัวและด้านธุรกิจ ให้สามารถวางรากฐานทางธุรกิจได้อย่างถูกทิศทาง 
 
ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาให้ธุรกิจของครอบครัวประสบความสำเร็จ พร้อมๆ 
 
ไปกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ