สืบทอดธุรกิจครอบครัว

เพราะความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว ไม่ได้มาจากความ บังเอิญ หรือ โชคช่วย ลดพิเศษงานสัปดาห์หนังสือ 100 บาท/เล่ม  จากราคาปกติ 295 บาท

 

 

 

 

 

จำนวน :
เล่ม ราคา 100 บาท/เล่ม

เนื้อหาโดยรวม

ช่วยจัดระบบความคิดให้กับเจ้าของธุรกิจ ครอบครัวและทายาทที่ กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากปัจจัย

ทั้งด้าน ครอบครัวและด้านธุรกิจ ให้สามารถวางรากฐานทางธุรกิจได้อย่างถูกทิศทาง 

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาให้ธุรกิจของครอบครัวประสบความสำเร็จ พร้อมๆ 

ไปกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ